back

Tempura Prawn

Sushi Rice, Fried Tempura Prawn, Tartar Sauce, Red Onion